ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΟΥ

Για τις ανάγκες της έκθεσης πραγματοποιήθηκε προκαταρκτική έρευνα σε ομάδες κοινού
που ανήκουν στο κύριο σώμα των επισκεπτών του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου,
και οι οποίες, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, περιλαμβάνουν τις εξής ομάδες:


• Το ανθρώπινο δυναμικό του ΒΧΜ
• Συχνούς και τακτικούς επισκέπτες του ΒΧΜ
• Φοιτητές πανεπιστημιακών σχολών με αντικείμενο συναφές με του ΒΧΜ (π.χ. από τμήματα αρχαιολογίας, ιστορίας τέχνης, μουσειακών σπουδών, συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, πολιτιστικής διαχείρισης, καλών τεχνών κλπ.)
• Μέλη του Συλλόγου Φίλων του ΒΧΜ


Οι ειδικοί στόχοι της της προκαταρκτικής έρευνας ήταν:
• Να αποτιμήσουμε ποσοτικά την εξοικείωση και το ενδιαφέρον του συγκεκριμένου κοινού για την κεντρική ιδέα της έκθεσης και τις επιμέρους θεματικές της.
• Να εντοπίσουμε τα κίνητρα και τις προσδοκίες τους από την επίσκεψη στην έκθεση.
• Να διερευνήσουμε το ενδιαφέρον τους για διαφορετικά ερμηνευτικά και επικοινωνιακά μέσα της έκθεσης.
• Να μάθουμε για την πρόθεσή τους να επισκεφτούν την έκθεση.

 

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της περιοδικής έκθεσης (4/12/2014-31/3/2015) πραγματοποιήθηκε έρευνα επισκεπτών με ερωτηματολόγιο μετά το πέρας της επίσκεψης τους.

 

Στόχος ήταν - σε αυτό το στάδιο όπου έχει ολοκληρωθεί η παραγωγή της έκθεσης και έχουν ληφθεί υπ’όψιν τα συμπεράσματα της προκαταρκτικής αξιολόγησης- να διερευνηθούν ζητήματα, όπως:


- βαθμός ικανοποίησης από την εμπειρία της επίσκεψης,
- κίνητρα και αφορμές για την επίσκεψη,
- τρόπος ενημέρωσης για την έκθεση,
- ενδιαφέρον και αντίκτυπος των θεμάτων και των ερμηνευτικών μέσων της έκθεσης.

 

Παράλληλα, το Μουσείο επιδίωξε να εμπλουτίσει τη γνώση του σχετικά με το δημογραφικό
προφίλ των επισκεπτών του.

 

 

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ:

ΧΟΡΗΓΟΙ:

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

100 Χρόνια Βυζαντινό Μουσείο